Alper Erdendoğdu  
2
timberland sko timberland norge timberland boots timberland heren timberland heren schoenen timberland nederland timberland dames timberland sale timberland outlet timberland suomi timberland shoes timberland boots timberland ireland timberland boots ireland
Emlakcı

    Emlakçı
(Seviye 3)

Emlakçı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ticari ve yasal prosedürlere göre kişi ve kurumlara emlak kiralama, satış vb. konularda aracılık etme, danışmanlık hizmetleri sunma ve konuyla ilgili tapu kadastro, belediye, noter ve vergi dairelerindeki resmi işlemleri takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
  
Şubat 1999
Revizyon 0
ÖNSÖZ
Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve başta Gümrük Birliği olmak üzere Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir. 1990’lı yıllarda yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışları, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Çalışanların iş değiştirme ve iş bulma yeteneğiyle doğrudan ilgili olarak işgücü hareketliliğinin artırılması, işgücü piyasasının şeffaflaştırılması ve verimliliğin artırılması istihdamla ilgili her türlü girişimde öne çıkmaktadır. Çalışma yaşamının istediği ve ihtiyaç duyduğu insanların niteliklerinin tanımlanmasında, iş yaşamınca geliştirilen ve benimsenen meslek standardları büyük önem taşımaktadır. Bu standardlara uygun insan yetiştirilmesi ve istihdamı ise ancak meslek standardları hazırlandıktan sonra gerçekleştirilebilecektir.
Ülkemizde meslek standardları ve belgelendirmeye ilişkin en geniş kapsamlı girişim, “İstihdam ve Eğitim Projesi” kapsamında, Devlet, işçi ve işveren kesimini temsil eden kuruluşların oluşturduğu Meslek Standardları Komisyonu (MSK) tarafından yürütülmektedir. Bu komisyonda: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB),Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile gözlemci üye olarak Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA) temsilcileri bulunmaktadır. Teknik çalışmalar MSK’nun kararları doğrultusunda, uygulama birimi olan Araştırma ve Teknik Hizmetler Birimi (ATHB) tarafından, Almanya’da faaliyet gösteren Federal Mesleki Eğitim Kurumu (BIBB)’nun teknik yardımları ile yürütülmektedir.
Elinizdeki bu standard, ülkemizde istihdam ve eğitim arasında sağlam köprüler kurmak, istihdamı geliştirmek amacıyla oluşturulan “İstihdam ve Eğitim Projesi”nin sekiz bölümünden biri olan Meslek Standardları ve Belgelendirme Sistemi bölümü çalışmaları çerçevesinde hazırlanmıştır. Sözkonusu standard, Emlakçılık meslek dalında 3. seviyede çalışan bir kişinin yapması gereken görev ve işlemler ile sahip olması gereken genel bilgi ve becerileri göstermektedir. Bu alanda bizzat faaliyet gösteren kişilerden oluşan bir çalışma grubu tarafından, üç gün süren teknik çalışma sonunda oluşturulmuştur. Sözkonusu grubu oluşturan kişiler, ülkemizde faaliyet gösteren değişik büyüklükteki (küçük-orta-büyük) işletmelerden MSK/ATHB kanalıyla davet edilerek bir araya getirilmiştir. Bu standard daha sonra MSK tarafından önerilen ilgili kuruluşlara gönderilmiş ve görüşleri alınmıştır. Meslek Standardları ve Belgelendirme çalışmalarımıza teknik elemanlarını göndermek suretiyle destek veren işletmelere ve değerli bilgilerini bizlerle paylaşan ve elinizdeki bu standardı hazırlamamıza yardım eden; Reha MEDİN (Reha Medin Emlak), Bahar AY (Status Estate Gayrimenkul Yatırım Dergisi), Telha EŞKİ (Eşki Emlak), Ömer KAYGISIZ (Güçlü Emlak), Yüksel AVŞAR (Avşar Emlak), Nadide KOCA (Nadin Emlak), ve ayrıca, hazırlanan meslek standardına değerli görüşleri ile katkıda bulunan başta MSK üyesi kuruluşlar ve alt teşkilatları olmak üzere, ilgili tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
Meslek Standardı geliştirme çalışmalarımızı daha sonra sınav ve belgelendirme sistemi oluşturma faaliyetleri izleyecektir. Ülkemizde istihdamın geliştirilmesine önemli katkılar yapacağına inandığımız bu çalışmanın, bu yolda yapılacak başka çalışmalara ışık tutmasını, yeni girişimlere vesile olmasını diliyoruz.
DPT, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

Mustafa DEMİREZEN
Meslek Standardları Komisyonu Başkanı


İÇİNDEKİLER

I. Meslek Standardı
II. Unvan ve Tanımı
III. Emlakçı´nın Yaptığı Görev ve İşlemler
IV. Genel Olarak Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar
V. Genel Bilgi ve Beceriler
VI. Genel Tutum ve Davranışlar
VII. Uluslararası Standard Meslek Sınıflandırma Sistemi (ISCO-88)
ile Karşılaştırma
VIII. Avrupa Birliği’nce Ortak Kabul Gören Meslek Profilleri
ile Karşılaştırma
IX. Mesleğin Bugünkü Durumu ve Gelecekteki Eğilimler
IX.I. Türk İşgücü Piyasasında
IX.II. Avrupa Birliği’nde
X. MSK Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

      
Telif hakkı, Meslek Standardları Komisyonu (MSK)’na aittir. Bütün hakları saklıdır. Ankara, Türkiye 1999.
I. MESLEK STANDARDI
 Meslek Standardı Nedir?
Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standardlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek standardları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.
Bir Meslek Standardı genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir:
•    standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan mesleki unvan ve tanım,
•    bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine getirmek için kişinin yapması gereken görev ve işlemler,
•    genel olarak kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar,
•    bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar,
•    mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler.
 Meslek Standardına Neden İhtiyaç Duyuluyor?
Meslek Standardı hazırlanmasının başlıca amaçları:
•    işgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan mesleki yeterlilikleri ortaya koymak,
•    işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri ortaya koyarak, eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak,
•    kişilerin, sözkonusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme vb. eğitim hizmetlerine destek vermek,
•    eğitim ile işyaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, işyaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak,
•    iş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmak,
•    Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün, nitelikli işgücü ile desteklenmesine yardımcı olmak,
•    uluslararası normlara uygun, saygın ve güvenilir bir sınav ve belgelendirme sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,
•    bütün kesimlerce kabul gören mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücünün sayı ve oranını artırmak,
•    mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek,
•    mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak, ve
•    uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
 Meslek Standardı Nasıl Hazırlanıyor ?
Meslek Standardları, MSK’nun uygulama birimi olan ATHB (Araştırma ve Teknik Hizmetler Birimi) tarafından çalışma yaşamını temsil eden çeşitli büyüklükteki (küçük, orta, büyük) işyerlerinden gelen ve bizzat alanda çalışan meslek uzmanları ile sıkı bir işbirliği içinde hazırlanmaktadır. Hazırlanan meslek standardı daha sonra, MSK tarafından önerilen ilgili kuruluşlara gönderilmekte ve görüşleri alınmaktadır. MSK tarafından onaylandıktan sonra ise ilgili tüm tarafların kullanımına sunulmaktadır. Meslek Standardları hazırlanırken, bir yandan Türk işgücü piyasasının ve ekonomisinin gereklilikleri yansıtılmaya çalışılmakta, öte yandan uluslararası gelişmelerin de gözden uzak tutulmamasına çaba gösterilmektedir. Standard hazırlama çalışmalarında, gerek ülke içi gerekse uluslararası alanda yapılmış çalışmalardan, kaydedilmiş gelişmelerden yararlanılmaktadır. Elinizdeki standardın VII’nci ve VIII’nci bölümlerinde uluslararası meslek sistemleri ile karşılaştırma yapılmıştır.

•    Meslek Standardları genel olarak üç ayrı seviye (1, 2, 3) gözönüne
alınarak hazırlanmaktadır
Seviye 1: Bu seviyede çalışan kişi, mesleğin gerektirdiği rutin ve basit görev ve işlemleri yapabilir.
Seviye 2: Bu seviyede çalışan kişi, geniş veya dar bir meslek alanında, o mesleğin gerektirdiği bir kısmı rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri yapabilir. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken bireysel sorumluluk alabilir ya da başkaları ile işbirliği içinde çalışabilir.
Seviye 3: Bu seviyede çalışan kişi, geniş veya dar bir meslek alanında, o mesleğin gerektirdiği çoğunlukla rutin olmayan ve kompleks nitelikli görev ve işlemleri değişik koşullarda yapabilir. Bu görev ve işlemleri yerine getirirken önemli ölçüde sorumluluk alabilir ve kendi başına karar verebilir. Çoğunlukla yanında çalışanları yönlendirir ve denetler.
Elinizdeki meslek standardı 3. seviyedeki bir Emlakçı için hazırlanmıştır.II. UNVAN VE TANIMI
Unvan: Emlakçı (Seviye 3)
Tanım: Emlakçı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ticari ve yasal prosedürlere göre kişi ve kurumlara emlak kiralama, satış vb. konularda aracılık etme, danışmanlık hizmetleri sunma ve konuyla ilgili tapu kadastro, belediye, noter ve vergi dairelerindeki resmi işlemleri takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
III. EMLAKÇI´NIN YAPTIĞI GÖREV VE İŞLEMLER
Emlakçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.

GÖREVLER    İŞLEMLER
A    İş İçin Hazırlık Yapmak     A01    İş programı yapmak
         A02    Yardımcı elemanlara iş dağılımı yapmak
         A03    Yayınların emlak ilan sayfalarını taramak (1)
         A04    Saha (alan) çalışması yapmak (1)
         A05    Müşteri portföyünü (arz-talep yönünden) değerlendirmek
         A06    Emlak kayıtlarını cins, tür, bölge ve fiyatlarına göre listelendirmek (1)
         A07    Pazarlama stratejisi oluşturmak
         A08    Yazılı pazarlama teklifleri hazırlamak
         A09    Tanıtım ve promosyon çalışmaları yapmak
         A10    İlan verilecek emlakları belirlemek
         A11    İlanlarla ilgili görüşmeler yapmak
         A12    Müşteri randevularını belirlemek
         A13    Tanıtım çalışmalarını arşivlemek (1)
         A14    Yapılan çalışmalar konusunda müşteriye periyodik olarak bilgi vermek (1)
         A15    Alıcıya ve kiracıya tercihleri doğrultusunda seçenekler sunmak
         A16    Satıcı ve kiraya verenler için pazarlama yetki sözleşmesi yapmak
         A17    Kiracı ve alıcı için tellaliye sözleşmesi yapmak
B    Danışmanlık Hizmeti Vermek     B01    Emlakın kiralık ve satılık rayiç bedelini belirlemek
         B02    Emlakın satışına veya kiralanmasına yönelik alternatif önerilerde bulunmak
         B03    Müşteriye tapu, imar ve apartman yönetim planı ile ilgili bilgiler vermek
         B04    Emlakı orman, hazine, sit alanları açısından incelemek
         B05    Emlakın altyapı durumunu incelemek
         B06    Değerlendirme (ekspertiz) yapmak
         B07    Kira sözleşmesi yapılmasına yardımcı olmak
         B08    Taraflara satış öncesi ve sonrası vergi işlemleri konusunda bilgi vermek
         B09    Emlakın tasarrufu konusunda alıcıyı yönlendirmek
         B10    Emlakın teşvik, yatırım belgesine uygunluğunu araştırmak
         B11    Müşteriler için arsa araştırması yapmak
         B12    Kat karşılığı yüzdesini belirlemek
         B13    İnşaat yapımcıları önermek
         B14    Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılmasına yardımcı olmak
         B15    Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunmak
         B16    Toplu Konut Yasası ve teşvikler konusunda müşteriye bilgi vermek
         B17    Pazar araştırması yapmak
         B18    Müşteriye fizibilite çalışması yapmak
C    Pazarlama Hizmeti Vermek     C01    Emlakı yerinde incelemek (1)
         C02    Emlakın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesini sağlamak (1)
         C03    Resmi işlemlerde kullanmak üzere müşteriden vekalet almak
         C04    Diğer emakçılarla ortak çalışmalar yürütmek (paslaşma, paylaşma)
         C05    Belediyelerden emlak imar durumu belgesi almak
         C06    Emlak görme belgesi imzalatmak (1)
         C07    Kiracı adaylarının sosyal ve ekonomik durumlarını araştırarak kiraya verene bilgi vermek (1)
         C08    Kiracıya ve alıcıya emlakın genel durumu ve genel giderleri konusunda bilgi vermek (1)
         C09    Tarafları bir araya getirmek
         C10    Satış vaadi sözleşmesi yapmak
         C11    Satış değerinin beyan edilmesini sağlamak
         C12    Müşterinin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak
         C13    Tapu sicil müdürlüklerinde alım-satım işlemlerini yapmak (1)
         C14    Müşteriyi Toplu Konut Yasası ve teşviklerden yararlandırıcı işlemleri yapmak
         C15    Kooperatiflere üye bulmak (1)
         C16    Fatura düzenlemek (1)
D    Tapu Kadastro, Belediye, Noter ve Vergi Dairelerinde Resmi İşlemleri Yürütmek     D01    Kat irtifakı kurmak
         D02    İpotek işlemleri yapmak
         D03    İfraz ve tevhid (ayırma, birleştirme) işlemlerini yapmak
         D04    Trampa işlemlerini yapmak
         D05    Kamulaştırma ile ilgili işlemleri takip etmek
         D06    Bağışlama (hibe) işlemlerini yapmak
         D07    Cins değişikliği işlemlerinin yapılmasını sağlamak
         D08    Ölünceye kadar bakma akdi işlemlerini yapmak
         D09    Taksim (paylaşma) işlemlerini yapmak
         D10    Kat mülkiyeti kurma işlemlerini yapmak
         D11    Miras yoluyla intikal işlemlerini yapmak
         D12    İntifa hakkı ile ilgili işlemleri yapmak
         D13    Düzeltme (tashih) işlemlerini yapmak
         D14    Aplikasyon (arazide arsanın yerini belirlemek) işlemlerinin yapılmasını sağlamak
         D15    Parselin yerinde gösterilmesini sağlamak
         D16    Harita (plan örneği) çıkarmak
         D17    Kadastro müdürlüklerinden röperli (referans noktaları içeren) kroki ve çap belgesi almak
         D18    Vergi muafiyet belgesi almak
         D19    Veraset ve intikal vergi dairelerinden ilişiksiz yazısı almak
         D20    Emlak beyannamesi düzenlemek
E    Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek     E01    Yardımcı elemanlara eğitim vermek
         E02    Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
         E03    Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
         E04    Meslekle ilgili hizmetiçi eğitim, işbaşı eğitim vb. faaliyetlere katılmak
              
(1) : Bu işlemler Emlakçı´nın yardımcı elemanları tarafından da yapılabilmektedir.
Aşağıda 4. 5. ve 6. bölümlerde yer alan listeler mesleğin geneli ile ilgili olup, mesleğin daha iyi anlaşılması için standarda dahil edilmiştir. Sözkonusu listeler alfabetik olarak hazırlanmış olup, bir işyerinden diğerine değişebilmektedir.

IV.    GENEL OLARAK KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMANLAR
Araçlar, Makine ve Ekipmanlar
1.    Afiş
2.    Bilgisayar (modem, yazıcı vb. dahil)
3.    Demir çubuklar
4.    El feneri
5.    Fotoğraf makinesi
6.    Harita
7.    Kazıklar
8.    Metre
9.    Ölçü ipi
10.    Pusula
11.    Satılık - kiralık tabelası
12.    Servis aracı
13.    Şehir planı
14.    Şerit metre
15.    Telefaks
16.    Telefon
17.    Televizyon
18.    Video


Gereçler (Malzemeler)
1.    Damga pulu
2.    Kırtasiye malzemeleri
3.    Matbu alıcılar için tellaliye sözleşmesi
4.    Matbu alım-satım sözleşmesi
5.    Matbu kira kontratosu
6.    Matbu kiracılar için tellaliye sözleşmesi
7.    Matbu kiraya verenler için tellaliye sözleşmesi
8.    Matbu satıcılar için satış yetki ve tellaliye sözleşmesi
9.    Matbu yer gösterme ve tellaliye sözleşmesi
10.    SenetlerV. GENEL BİLGİ VE BECERİLER
1.    Araç, gereç ve ekipman bilgisi
2.    Bilgisayar programları kullanma bilgisi
3.    Çevre düzenlemeleri bilgisi
4.    Dinleme yeteneği
5.    Ekip içinde çalışma yeteneği
6.    Görsel yetenek
7.    İkna yeteneği
8.    İletişim yeteneği
9.    İnsan psikolojisi bilgisi
10.    İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
11.    Karar verme yeteneği
12.    Kayıt tutma yeteneği
13.    Malzeme bilgisi
14.    Malzeme katalogları/el kitapları bilgisi
15.    Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
16.    Mesleki hukuk bilgisi
17.    Mesleki matematik bilgisi
18.    Mesleki resim bilgisi
19.    Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi
20.    Mesleki terim bilgisi
21.    Öğrenme yeteneği
22.    Öğretme yeteneği
23.    Organizasyon yeteneği
24.    Problem çözme yeteneği
25.    Protokol bilgisi
26.    Satış teknikleri bilgisi
27.    Standart ölçüler bilgisi
28.    Temel muhasebe bilgisi
29.    Yazma yeteneği
VI. GENEL TUTUM VE DAVRANIŞLAR (1)
1.    Araştırıcı olmak
2.    Çalışkan olmak
3.    Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
4.    Detaylara özen göstermek
5.    Dikkatli olmak
6.    Dürüst olmak
7.    Esprili olmak
8.    Etkili ve güzel konuşmak
9.    Güleryüzlü olmak
10.    İnsan ilişkilerine özen göstermek
11.    İş disiplinine sahip olmak
12.    İş güvenliğine dikkat etmek
13.    İşyeri çalışma prensiplerine uymak
14.    İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek
15.    Kaliteye dikkat etmek
16.    Kararlı olmak
17.    Meslek ahlakına sahip olmak
18.    Misafirperver olmak
19.    Planlı ve organize olmak
20.    Sır saklamak
21.    Soğukkanlı olmak
22.    Sorumluluk sahibi olmak
23.    Temiz olmaya özen göstermek
24.    Titiz olmak
25.    Yeniliklere açık olmak
26.    Zamanı iyi kullanmak

VII. ULUSLARARASI STANDARD MESLEK SINIFLANDIRMA SİSTEMİ
(ISCO-88) İLE KARŞILAŞTIRMA
Elinizdeki "Emlakçı Meslek Standardı", ISCO-88 sınıflandırma sisteminde "Emlak Komisyoncuları" ünite grubunda (Ana Grup 3, Alt-Ana Grup 34, Alt Grup 341 ve Ünite Grubu 3413) yer almaktadır.

VIII. AVRUPA BİRLİĞİ’NCE ORTAK KABUL GÖREN
MESLEK PROFİLLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA
Avrupa Birliği’nce ortak kabul gören meslek profilleri, kısa adı CEDEFOP olan Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi tarafından hazırlanmaktadır. Ancak, Emlakçılık mesleği için hazırlanmış bir profil mevcut olmadığından karşılaştırma yapılamamıştır.

IX. MESLEĞİN BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEKTEKİ EĞİLİMLER
IX.I. Türk İşgücü Piyasasında
Ülkemizde emlakçılığın bir meslek olarak ortaya çıkışı, hızlı nüfus artışı etkisiyle inşaat sektörünün gelişmesi ve emlak alım-satımı ve kiralama işlerinde tarafların yasal ve ticari prosedürleri yeteri kadar bilmemeleri veya zaman ayıramamaları nedeniyle bir aracıya gereksinim duymalarından kaynaklanmıştır. İhtiyacı karşılamak için önceleri kamu hizmetinden ayrılan, belli ölçüde işin gereğini bilen kişilerin bu konuda başlattıkları iş takibi, zamanla gelişerek emlakçılık meslek alanının oluşmasında rol oynamıştır.
Başlangıçta, sayıları bugüne oranla az olan emlakçıların, sosyal statüleri ve kazançları daha yüksek olmuş, ancak çekici bir iş olarak görülen emlakçılığın hızla yaygınlaşması sonucunda; mesleğin gerektirdiği bilgiye sahip olmayan kişilerin de piyasaya girmeye başlamasıyla, gerek hizmet kalitesinde, gerekse kazançta düşüş yaşanmıştır. Günümüzde vergiye tabi olmadan işini evinden yürüten, emlakçılığı ek iş olarak yapan, kaçak ve genellikle tek başına çalışan emlakçıların sayısı azımsanmayacak düzeydedir. Emlakçıların yetki ve sorumluluklarını belirleyen yasal düzenlemeler önemli bir gereksinim olarak değerlendirilmektedir.
Emlakçılık mesleğinde belirgin bir branşlaşma mevcut olmamakla birlikte, talep doğrultusunda gelecekte, arsa, yazlık, sanayi, toplu konut ve bina (mesken-işyeri) alanlarında uzmanlaşma olabileceği düşünülmektedir. Kendine özgü belirli bilgi, yetenek ve özellikler gerektiren bu meslek alanında mesleki eğitim eksikliğinin de etkisiyle, nitelikli eleman sıkıntısı yaşanmaktadır. Gelişmiş batı ülkelerinde, emlakçılık son derece saygın ve zor ulaşılan bir meslek alanı olarak görülmektedir. Ülkemizde bu alanda ihtiyaç duyulan eğitim eksikliklerinin giderilmesinde büyük yarar olduğu düşünülmektedir.
Emlakın insan yaşamında sürekli yer tutması, büyük rant olanakları sağlaması, yatırım aracı olarak kullanılabilmesi, nüfus artışı ve inşaat sektöründeki gelişmenin sürmesi vb. nedenlerle emlakçılığın, iş olanakları geniş ve çekiciliğini koruyan bir meslek olduğu gözlenmektedir. Bu meslekte edinilen bilgi ve becerilerin, emlak konusundaki bilirkişilik oluşumlarında, belediyelerin, vergi dairelerinin emlak değer tesbiti komisyonlarında kullanılabileceği düşünülmektedir. Bilgisayar teknolojisi ve haberleşme alanındaki gelişmelerin meslekte iş takibi ve pazarlama imkanları açısından olumlu sonuçlar yaratmakta olduğu gözlenmektedir.

IX.II. Avrupa Birliği’nde
Standardın VIII. bölümünde belirtildiği üzere emlakçılık mesleği için CEDEFOP tarafından hazırlanmış bir meslek profili bulunmadığından, mesleğin içinde yer aldığı sektöre ilişkin bilgiye rastlanmamıştır.

X. MSK YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?
MSK tarafından onaylanmış bir MSK Yeterlilik Belgesi almak isteyen adaylar, yetkisi MSK’ca onaylanmış bir kurumun yapacağı yeterlilik sınavını başarıyla geçmek zorunda olacaktır.
Sınav ve belgelendirme sistemine ilişkin düzenlemeler önümüzdeki dönemde MSK tarafından belirlenecektir.1.    Meslek Analiz Çalışması sırasında, alan uzmanları tarafından genel tutum ve davranışlar sıralanmıştır. Ancak, bu hususlar sınav ve değerlendirmede esas alınmayacaktır.

  

23 Ekim 2006 Pazartesi - Okunma (8021) Menü
 
 • Anasayfa
 •  
 • Yalılar
 •  
 • İletişim

 •  yazılar
   
 • İŞ KANUNU
 •  
 • Yabancıların mal edinimi
 •  
 • MORTGAGE
 •  
 • Boğaziçi kanunu
 •  
 • Emlakcılık yasası
 •  
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi
 •  
 • Kat mülkiyeti kanunu
 •  
 • TAPU KANUNU
 •  
 • Emlak terimleri
 •  
 • Emlakcı
 •  
 • Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım..

 •  Dostlarım
   
 • Anadolu Ajansı
 •  
 • Hukukcunuz
 •  
 • e-mevzuat
 •  
 • Üsküdarbelediyesi
 •  
 • Uydudan istanbul
 •  
 • Harita
 •  
 • Resmi gazete
 •  
 • Döviz kurları
 •  
 • İstatistik kurumu
 •  
 • Borsa Gayrimenkul

 •  Emlak
   
 • Satılık Daire
 •  
 • Satılık Villa
 •  
 • Kiralık Daire
 •  
 • Kiralık İşyeri
 •  
 • Kiralık Villa
 •  
 • Satılık Köşk
 •  
 • Satılık Yalı
 •  
 • Kiralık Plaza
 •  
 • Özel projeler
 •  
 • Satılık İşyeri
 •  
 • Müstakil Ev
 •  
 • Satılık Yalı Dairesi
 •  
 • Satılık Arsa

 •